— Pravidla —

Účastník závodu svou registrací, zaplacením registračního poplatku a nastoupením do závodu prohlašuje, že:

 1. účast na akci je dobrovolná a je na vlastní riziko a nebezpečí

 2. jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu

 3. je psychicky i zdravotně způsobilý se uvedené akce zúčastnit a v případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné

 4. veškeré materiály (fotografie a video) pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář

 5. účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu

 6. bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka

 7. je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě

 8. byl důkladně poučen o průběhu závodu

 9. netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním

 10. závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a dodržet trasu závodu

 11. závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky

 12. registrační poplatek je konečný a nevratný

 13. pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu

 14. pořadatel si vyhrazuje právo upravit trasu závodu

 15. pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného

 16. v případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 50% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.).

 17. nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení. Podepsaný originál je nutné předložit při registraci v místě závodu, jinak nemůže být závodník zařazen do závodu.